การดำเนินงาน

-  แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

- คู่มือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

- คู่มืออำนวยการและบริหารงบประมาณ

- พรรณนา-งาน-4ฝ่าย

- คู่มือการบริการบริหารทั่วไป

- คู่มือการปฏิบัติการให้บริการวิชาการ

 

การให้บริการ

- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

- รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

- E-Service