119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม <<<


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด >>>


OIT - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

- แผนปฏิบัติการประจำปี-2562

- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562

- รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน-รายภาคเรียน

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562


 สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

 

 ชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>