ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

- โครงสร้างหน่วยงาน เขมราฐพิทยาคม

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

- ข้อมูลการติดต่อ

 

กฏหมาย

- พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน-พ.ศ.2551

- พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ-พ.ศ.2551

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉบับที่2-พ.ศ.2545

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉบับที่3-พ.ศ.2553

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉบับที่4-พ.ศ.2562

- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545

- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบบัที่-2-พ.ศ.-2553

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบบัที่-3-พ.ศ.-2562

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546

- พ.ร.บ.ลูกเสือ-พ.ศ.2551

- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546

- รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.-2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล