ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เลขที่ 119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ :  045491244, 045491783
โทรสาร : 045491783