การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

O40.3 kar fuk xbrm thi mi kar sxd thaerk sara dan criy

O40.3 kar fuk xbrm thi mi kar sxd thaerk sara dan criy 2