มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

- Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ

- ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม