การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy

 

นโยบาย No Gift Policy

- นโยบายไม่รับของขวัญ

- เจตจำนงสุจริต ภาษาไทย

- เจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงงการทุจริต

 

แผนป้องกันการทุจริต

-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต