การส่งเสริมความโปร่งใส

- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

- รายงานผลการด าเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม