การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี