การจัดซื้อจัดจ้าง

-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2

- รายงานผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี