119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

แจ้งนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งให้นักเรียนมาทดลองเรียน แบบปกติเต็มรูปแบบ 100% แต่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
1.นักเรียนทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
2.นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน
3.นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า
4.ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนขึ้นอาคารเรียนและล้าง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง