119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th
ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563