119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.17/52, ว.21/60 และ ว.9/64 และการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA: Performance Agreement)

โดยวิทยากร ดร. ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565