119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

งานห้องเรียนพิเศษฯ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

#เครื่องบินกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย
#เครื่องบินกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย
#โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์