119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

 

กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียนจากโครงการ “ข.พ.ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน

#ห้องเรียนสีเขียว