119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

หน้าแรก


ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน 

 

กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียนจากโครงการ “ข.พ.ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน

#ห้องเรียนสีเขียว