119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

หน้าแรก


ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
ในวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา