119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

หน้าแรก


ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน 

 

  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขต 4-5 สพม.29 กลุ่ม 2
ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม