119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

แจ้งการมอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์