119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564