119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศรับสมัคร >>>

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน >>>