119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาการดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

 

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี

 

 

ชมภาพทั้งหมด >>>