119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสดคโรนา 2019 (โควิด-19)