119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

 

คลิก >>> เพื่อกรอกข้อมูล

 

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการศึกษาทางไกลในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29