119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563