119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

               วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดและกิจกรรม

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โดยมี นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  เป็นประธานในพิธีเปิดกอง ของแต่ละกิจกรรม