119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ราชพฤกษ์ช่อที่ 46 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563