119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5

ในรายวิชา ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study :IS) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล