119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th
วิสัยทัศน์ (Vision)
       ภายในปี 2562 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ใช้กระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ก้าวไกลทันเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลผ่านกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและโครงงานฐานวิจัย
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาและโครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award-TQA)
 6. จัดแหล่งการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
 3. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย