119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านเหนือ ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านบุ่งซวย ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านนาสนาม ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านแกล้งเกลี้ยง ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านอุบมุง ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านไทรย้อย ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านเขมราฐ ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านโนนนารี ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านนาหว้าน้อย ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านห้วยยาง ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านหนองวิไล ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านหนองคูณ ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านโชคชัย ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านดงหนองหลวง ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านโนนเตาถ่าน ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านดอนบาก ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
17
บ้านสามแยกถ้ำเสือ ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
18
บ้านห่องข่อย ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
19
บ้านสามแยกเมืองใหม่ ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
20
บ้านเกษมชมภู ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
21
บ้านภูสวรรค์ ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
22
บ้านแสนสุข ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนาตาลเหนือ ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านเตย ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านดอนเย็น ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านนาเจริญ ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านโนนแดง ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านดงเย็น ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านหนองทรายเด็น ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านทรายพูล ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านหนองบัว ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านหนองสิม ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านนานกเขียน ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านโนนเจริญ ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านศรีโคกกลาง ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านดอนแซง ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
17
บ้านนางาม ตำบลขามป้อม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านศรีโคกกลาง ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านบาก ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านนาชุมใต้ ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านยางเครือ ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านตาแหลว ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านอีเติง ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านดาวคะนอง ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านดอนใต้ ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านห้วยยาง ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านตาดภูขาม ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านน้อยนาเหล่า ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านชาติเจริญ ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านโคกสว่าง ตำบลหัวนา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านบ๋าพอก ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านอุดมพร ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านบึงหอม ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านบาก ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านแก้งหลักด่าน ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านนาดี ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านคำหาด ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านพนมดี ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านโคกสว่าง ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านหนองหว้า ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านใหม่เมืองทอง ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองผือ อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
หนองนกทา ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนาสะแบง ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านนายูง ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านป่าติ้ว ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านโนนสูง ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านหนองแฝก ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโนนศิลา ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านคำหมากไหล ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านหลักเขต ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านคึมพอก ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านคำสง่า ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านเภาชมภู ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านโนนอนามัย ตำบลหนองนกทา อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านบุ่งข้อง ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านนาเมือง ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านลาดหญ้าคา ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านโบกม่วง ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านนาสะอาด ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านทายทอง ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านโพธิ์เมือง ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านลาดเจริญ ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านเมืองชุ่ม ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านนาแวงใหม่ ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านโบกม่วงน้อย ตำบลนาแวง อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านอุดมศิลป์ ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนาหว้า ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านโนนประทาย ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านวังม่วง ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านหนองโพน ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านป่าข่า ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านป่งคอม ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านทุ่งเจริญ ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านป่าข่าเหนือ ตำบลหนองสิม อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านเจียด ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนานวน ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านหนองเชือก ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
นาตาบ่อ ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านดอนติ้ว ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านดอนแสนพัน ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโคกค่อย ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านม่วงเจียด ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านภูเขาเงิน ตำบลเจียด อำเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี