119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

ประวัติโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

 

        โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2513 ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ. 2312/6422 ลงวันที่ 7 เมษายน 2513 โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา แผนชั้นเรียน 2–0–0 นักเรียน จำนวน 90 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนเขมราฐ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยมี นายพิชัย มุขสมบัติ เป็นครูใหญ่
        ปี พ.ศ. 2514 สภาตำบลเขมราฐ ได้อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โดยความเห็นชอบของจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ. 2740/2524 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 และกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 6146 จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ก่อสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
         ปี พ.ศ. 2519 ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร– หอประชุม (ห้องสมุดและศูนย์ Resource center ในปัจจุบัน) โรงฝึกงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง และสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
        ปี พ.ศ. 2520 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ช่วงที่ 3 เพิ่มอีก จำนวน 2 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 2) จำนวน ครึ่งหลัง บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง และบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน นายพิชัย มุขสมบัติ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี และนายเกษม คำทวี มาปฏิบัติหน้าที่แทน
        ปี พ.ศ. 2522 นายรักษา ศรีภา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ขนาด 2 ยูนิต จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2523 นายทองขาว โคตรโยธา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก อีกครึ่งหลัง
        ปี พ.ศ. 2525 นายจำนง เกลียวทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
        ปี พ.ศ. 2526 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316 ล (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2527 นายบุญช่วย ธานี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
        ปี พ.ศ. 2528 ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2529 นายสรยุทธ วิศิษฏ์ศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง พุทธสถาน จำนวน 1 หลัง และประตูโรงเรียน
        ปี พ.ศ. 2532 ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ม.1 ในโรงเรียนสาขาพะลาน (โรงเรียนพะลานวิทยาคม) สาขาแก้งเหนือ (โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม)
        ปีพ.ศ. 2534 นางพรรณี ขจรวิทย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ ในโรงเรียนจำนวน 1 สนาม
        ปี พ.ศ. 2536 นายสมาน มโนเอื้อ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
        ปี พ.ศ. 2539 นายชวลิต พลราษฎร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ก่อสร้างอัฒจรรย์ จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน
        ปี พ.ศ. 2543  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)
        ปี พ.ศ. 2546 ก่อสร้างอาคารหอประชุม–โรงอาหาร แบบ 100/27 และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมได้เข้าสู่โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
        ปี พ.ศ. 2548 นายบัญญัติ อุทธา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

       ปี พ.ศ.2553 นายสมภาร ทองมั่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
       ปี พ.ศ.2554 นายบำรุง เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ถึง พ.ศ. 2555
       ปี พ.ศ.2555 นายไพจิต จัยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ถึง พ.ศ. 2559
       ปี พ.ศ. 2559 นายวีระศักดิ์  เอกศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ถึง พ.ศ. 2560
       ปี พ.ศ. 2560 นายวิเชียร  แสงศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ถึง ปัจจุบัน