119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

ชื่อ นายวิเชียร  ชื่อสกุล แสงศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก บริหารการศึกษา (ศ.ษ.บ.)

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม ) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เข้ารับราชการวันที่  16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2529  ณ โรงเรียนปทุมรัตต์วิทยาคม

สังกัด กรมสามัญศึกษา อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  34  ปี  -  เดือน

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29