119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

หน้าแรก


ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน 

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

(ตราประจำโรงเรียน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรียกว่า “ ตราอัญชลี” เป็นภาพสัญลักษณ์เหมือนกับการไหว้ (อัญชลี)

แนวคิดการออกแบบมาจากปลายปากกาสปีคบอลที่ใช้เขียนหมึกทั่วไปรองรับด้วยชื่อโรงเรียน มีความหมายดังนี้