119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล นายวิเชียร  แสงศรี

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

 โทรศัพท์ 080-1675252   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน


 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล นายวิทธวัช  พลอาวุธ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 095-3013454 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ


ชื่อ-สกุล นางสาวเศาวลักษณ์  แก้วชิณ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 098-9745902   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


ชื่อ-สกุล นายเจริญชัย  มณีวัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 086-2633227   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล นายวีระ  เวฬุวนารักษ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 081-9764514    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ