119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th
วิสัยทัศน์ (Vision)
       ภายในปี 2562 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ใช้กระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ก้าวไกลทันเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลผ่านกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและโครงงานฐานวิจัย
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาและโครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
  5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award-TQA)
  6. จัดแหล่งการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์
  1. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
  3. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย